Regulamin korzystania z portalu Wycenadachu.pl

§1. Uwagi ogólne

 • Wycenadachu.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Tecta Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 18.

 • Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu Wycenadachu.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 • Serwis Wycenadachu.pl jest stroną internetową zawierającą mechanizm kalkulacji kosztów pokrycia dachowego oraz prezentującą informacje na temat szeroko pojętego rynku pokryć dachowych. Informacje, zdjęcia i inne materiały prezentowane w serwisie Wycenadachu.pl w części pochodzą od osób trzecich oraz producentów pokryć dachowych, a prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść.

 • Wycenadachu.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Wycenadachu.pl.

 • Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza również automatyczną akceptację naszej Polityki prywatności.

§2. Odpowiedzialność użytkownika

 • Użytkownik korzysta z wszelkich informacji i oferty dostępnej w serwisie Wycenadachu.pl na własne ryzyko.

 • Korzystanie z Wycenadachu.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Tecta Sp. z o.o., a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

§3. Odpowiedzialność Wycenadachu.pl

 • W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie Wycenadachu.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Wycenadachu.pl podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 • Portal Wycenadachu.pl nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie.

 • Informacje przedstawione w Wycenadachu.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Wycenadachu.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.

 • Portal Wycenadachu.pl jest internetowym narzędziem, które pomaga inwestorom budowlanym na sporządzanie profesjonalnej i dokładnej wyceny kosztu pokrycia dachowego. Przy współpracy z firmą APK Sp. z o.o. serwis automatycznie przygotowuje ofertę zakupu kompletu dachu, a potencjalny użytkownik jest kierowany do firmy APK Sp. z.o.o. lub pozostałych partnerów firmy Tecta Sp. z o.o. gdzie ustala wszelkie kwestie zakupu dachu.

 • Oferta zakupu pokrycia dachowego nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego. Oferta ma charakter jedynie informacyjny.

 • Redakcja portalu Wycenadachu.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści i cenniki były aktualne, a oferta zakupu pokrycia dachu nie zawierała błędów. Należy brać pod uwagę fakt, że Wycenadachu.pl bazuje na algorytmach liczących koszt pokrycia, które w niektórych przypadkach mogą być niedoskonałe i prezentować błędne lub niepełne kalkulacje.

 • Wycenadachu.pl ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.wycendadachu.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Wycenadachu.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.wycenadachu.pl.

 • Niniejsza strona internetowa www.wycenadachu.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie tworzy żadnych zobowiązań po stronie Wycenadachu.pl, Tecta Sp. z o.o. oraz współpracujących partnerów sprzedażowych.

 • Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Wycenadachu.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. Wycenadachu.pl dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

§4. Zastrzeżenia techniczne

 • Ze względu na techniczne ograniczenia Wycenadachu.pl nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

 • Właściciel nie może też zapewnić, że przeglądanie stron na portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

§5. Prawa autorskie

 • Zarówno układ treści zawarty w serwisie Wycenadachu.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

 • Zawartość serwisu Wycenadachu.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Tecta Sp. z o.o.